محل و فضاى گالرى در اوائل دهه ١٣٦٠

تعدادى از پوستر ها و فضاى نمايشگاه هاى دهه شصت از آثارحسن مشكين فام و ساير هنرمندان

تغيير نام گالرى رامبراند به نگارخانه هنر معاصر

تغيير نام “گالرى رامبراند” به “نگارخانه هنرمعاصر” از اوائل دهه ١٣٧٠ به خاطر ممانعت اداره اماكن و اداره ارشاد با نام “رامبراند”. تعدادى ازنمايشگاهها و فضاى آموزشى “نگارخانه هنرمعاصر” دردهه ١٣٧٠ در زیر آورده شده است. تابلو نقش برجسته نگارخانه اثر استاد هدايت اله يوسفى ،هنرمند برجسته مجسمه ساز معاصر مى باشد.

نمايشگاه هاى نگارخانه هنر معاصر، دهه ١٣٨٠ به بعد

تصاوير گالری و فضاى آموزشى

نمونه آثار تعدادى از هنرجويان

نمايشگاه هاى چهل سالگی و پنجاه سالگی تاسيس نگارخانه هنر معاصر

پوستر نمايشگاه طرح هاى درو‎‎

فهرست
error: محتوا محافظت شده است