آثار اين بخش شامل ده هاقطعه اثربسیارارزشمند شامل : مجسمه ها، لوح های سنگی ، طراحی ها ،نقوش برجسته وخوشنویسی برروی سنگ وابزار كاراستادان ، همراه باعكسها وبيوگرافيهاى آنهاست ،ازجمله آثاراستادان مجسمه ساز، حجاروسنگتراشى چون:

غلامحسين حجارشيرازى ،کربلائی سیدمیرزاعدلو ، حاج حبيب مشكين فام، محمدرضا درافشانيان ، عبدالعلى پرنا ، فضل اله ميرزائى ، فرج اله ميرزائى ، عبدالحسين اطعمه ، منصورخائف پناه، جوادشبيه ،هدايت اله يوسفى و…….که توسط خوداستادان و یا خانواده های آنها به این موزه اهداءگردیده است.

آثار حجاری استاد فاضل و فرج میرزایی – اهدایی 1397

آثار حجاری استاد منصور خائف پناه – اهدایی 1398

قرارداد های حجاری استاد کربلائی غلامحسین حجار شیرازی

ویدیو بخش حجاری

آثار کاشی کاری

اين بخش دربرگيرنده آثاراستادان كاشي كار شيراز طى بيش ازيك قرن گذشته است. شيراز طى چند قرن گذشته استادان بزرگى را در دامان خود پرورده كه نمونه هاى آثار ارزشمند آنها در ابنيه هاى مهم تاريخى، كاخ ها و بناهاى مذهبى و خانه هاى بجامانده از دوره هخامنشيان و بخصوص دوره هاى صفويه، زنديه و قاجاريه همچنان به يادگار مانده است.

اين موزه دربرگيرنده آثار تعدادى ازبرجسته ترين استادان كاشيكار فارس درگالرى هنرهاى سنتى و معمارى طى بيش از يك قرن اخير مى باشد ، ازجمله استادان :
ميرزاعبدالرزاق شيرازى ، حاج باقرجهانميرى ، استادان خانواده رجحانى ،حسين على صرافت ، حاج عوض و كرامت مقرنس بند، حبيب آسمانى ، رسول سيرجانيان ،مسعودشيشه گر ، كريم حقيقى ، وقطعات پراكنده ديگراست.

لازم به ذكراست كه بخشى ازاين مجموعه نيزدربرگيرنده طرح ها ، ابزار و وسائل كارآنها است كه توسط خود استادن و ياخانواده هاى آنها به موزه اهداء گرديده است.

ویدیو بخش کاشی کاری

آثار گچ بری و حصیر بافی

آثار استادان نقاشی سنتی شیراز

این مجموعه دربرگيرنده طرح ها ونقاشي هاى تعدادى از هنرمندان برجسته نقاشی سنتی فارس طى يك قرن اخير است كه روى سطوح مختلف ازجمله كاغذ،بوم ،پانل ، گچ ،چوب ،سنگ ،كاشى و……ترسيم شده است.

مجموعه اى بسيارارزشمند وكم نظيركه بدون لطف وحمايت هنرمندان اهداء كننده وياازطريق خريد امكان گردآورى آنهاميسرنمى نمود، باآثاری از هنرمندان این رشته ازجمله :

استاد عباس نقاش ، استاداسداله نقاش ،استادقاسم حقیقی واستادنصراله روشن. با سپاس فراوان ازلطف و همكارى همه آنها و خانواده هاى آنان.

آثار آینه کاری

این بخش نیزدربرگیرنده آثاری بسیارارزشمندازکارهای استادان برجسته آینه کاری شیراز ازجمله خاندان ظریف صنایعی وشاگردان آنها ازجمله استادان:

محمدظریف صنایعی ، احمد ظریف صنایعی،حمیدرستم پور و سیدمجیدخلیلی نیا می باشد که درقالب قابهای آینه کاری بسیارزیبا توسط خوداستادان ویاخانواده های محترم آنها به این موزه اهداء گردیده است.

لازم به ذکر است که بیشترآینه کاری بقاع متبرکه ،مراکزمذهبی وخانه های تاریخی طی بیش ازیک قرن گذشته توسط استادان خانواده ظریف صنایعی وشاگردان آنها به انجام رسیده است.باسپاس ودرودبه همه آنها.

آثار آینه کاری استاد محمد ظریف صنایعی

آثار آینه کاری استاد حمید رستم پور

آثار آینه کاری استاد احمد ظریف صنایعی

قاب آینه استاد سید مجید خلیلی نیا

آثار بافت – بافندگان قشقایی

آثار فلز کاری و قلم زنی

استاد محسن شیرجنگ - اهداکننده آثار
آثار محسن شیرجنگ
مجموعه ظروف قلم زنی اهدائی استاد سید جمال حسین پور شیراز
ترازو انبر سیخ فلزی اهدایی مردم استهبان

آثار خاتم کاری، خراطی، نجاری و منبت کاری

این بخش شامل ویترین ابزار و آثارخاتمکاری استاد «حسن راج پوت» خاتم پیچ‌ و چنداثرخاتمکاری ارزشمند ایشان شامل قاب خاتم وبویژه یک جعبه آینه کارمشترک‌ «برادران راج پوت،استادان:حسن،اصغر،جعفر وحسین »که باهمکاری وزیرنظر استاد آنها «غلامحسین گلریزخاتمی»خاتمکاربرجسته ساخته شده است.

لازم به ذکراست که این مجموعه توسط خانواده محترم استادحسن راج پوت به موزه اهداءشده است.باسپاس ازآنها.

آثار معماری

مهندس بهزاد (علی اکبرزارعی فرد)
ویترین ابزار و وسائل نقشه کشی مهندس بهزاد
نقشه سر در شاهچراغ - استاد عبدالعلی فصحتی
نمونه قالب گچی مقرنس برای سردرشاهچراغ - استاد عبدالعلی فصحتی
عکس ها و بیوگرافی استاد ابوالقاسم مهندسی معمار
فهرست
error: محتوا محافظت شده است