اين مجموعه بسيار ارزشمند شامل ٢١ اثر (از٢٥ تابلو) نگارگرى است كه به سفارش استاد اسداله برزگر، معمار و شاعر دراوائل دهه ١٣٦٠ توسط “استادعلى اصغر تجويدى “نگارگر در جهت تزئين وتصويرگرى كتاب اشعارايشان باعنوان “شكوفه اى از ادب فارس “ترسيم گرديده و در سال ١٣٨١ توسط انتشارات نويد شيراز در ٥ هزار نسخه چاپ و منتشرگرديده است و در ارديبهشت ماه سال ١٤٠١) توسط استاد اسداله برزگر جهت نگهدارى درگنجينه موزه هنرمشكين فام دراختيار استادحسن مشكين فام قرارگرفته است.

اين گالرى درتاريخ ٢٩ ارديبهشت ١٤٠١ باحضور استاد اسداله برزگر “معماروشاعر” و خانواده محترم ايشان و جمعى از استادان و هنرمندان و فرهنگوران برجسته شيراز در موزه هنر مشكين فام گشايش يافت. باسپاس فراوان ازاقدام فرهنگى اين خانواده دراهداء اين آثار ارزشمند و حمايت بزرگوارانه ايشان از تلاشهاى اين مركز فرهنگى.

مراسم گشايش گالرى نگارگرى‎‎

فهرست
error: محتوا محافظت شده است