گردآورى اين مجموعه را در ابتدا بايد مديون تلاش زنده ياد استاد حاج حبيب مشكين فام ،حجار و خوشنويس برجسته شيرازى دانست كه طى زندگى پرباروشناخت خودازاستادان هنرخوشنويسى وارتباط بانسخه فروشان دوره گرد به جمع آورى آثارگرانبهايى ،بخصوص ازقطعات ومرقعات استادان شيرازى پرداخته وبه دنبال تاسيس موزه ،بااهداء مجموعه آثاربسيارارزشمندديگرى ،بخصوص مرقعات وصفحات كتابت ازطرف خاندان اشرف الكتاب ارسنجانى وسايرخوشنويسان پيشكسوت معاصر ،به مجموعه اى قابل توجه دراين زمينه تبديل گرديده است.

اين مجموعه ارزشمند دربرگيرنده آثارى از استادان متقدم ازجمله ، خاندان وصال ، (ميرزاكوچك وصال وفرزندان)خاندان اشرف الكتاب ارسنجانى(ملاعلى عسگر،ملامحمدشفيع،ملامحمدحسين ،ملامحمدحسن وميرزامحمدعلى ) ، محمدهاشم اصفهانى ،فتحعلى حجاب شيرازى،ميرزااحمدنيريزى،نياز شيرازى،ميرعلى نقى شيرازى ،ميرزااسداله ،محمدقدسى،واستادان معاصرهمچون ،ابراهيم مشكين قلم، حبيب مشكين فام ،حميدديرين،محمدنعمتى،منصورذوالرياستين نعمت اللهى،عبداله مروج شعار،محمدحبيبى، آقابزرگ نسابه ،دكترمحمدرضامحررى ،محمدمشكين فام و ….مى باشد.كه البته بااضافه شدن مجموعه بسيارنفيس آثاراستادان انجمن خوشنويسان معاصر شيراز ، اهدائى زنده يادسركارخانم مهين دخت خاشكدان به غناى آن افزوده گرديده است.

البته لازم به يادآورى است كه شيراز و استان فارس ، باوجودوظهوراستادان بسياربزرگى همچون ،ابن مقله بيضاوى (واضع ومبدع خطوط شش گانه ) ،ميرزااحمدنيريزى (برجسته ترين قرآن نويس ايران باخط نسخ ) ،خاندان وصال (ميرزاكوچك وفرزندان ) ،خانواده اشرف الكتاب وديگران ،ازقطب هاى درجه اول درتاريخ خوشنويسى ايران به حساب مى آمده ،واين روندهمچنان ادامه دارد.

مجموعه كلكسيون آثار خوشنويسى استادان انجمن خوشنويسان شيراز اهدائى زنده ياد خانم مهيندخت خاشكدان به موزه هنرمشكين فام

آثار خوشنویسی خاندان اشرف الكتاب ارسنجانى

اين مجموعه دربرگيرنده كارهاى سه نسل از خوشنويسان اين خاندان است. آثار اين خاندان كه شهرتى جهانى دارند درموزه هايى همچون آستان قدس رضوى ،موزه كاخ گلستان، موزه نگارستان و موزه رضاعباسى نگهدارى مى شود. سرسلسله خوشنويسان ارسنجان وخاندان اشرف الكتاب “حاج ملا على عسگر ارسنجانى (١٢٦٠-١١٧٨ ه.ش) است كه در نوشتن خط نسخ و ثلث استاد و منحصر بفرد بوده و بخاطر علاقه به كتابت تا سال ١٢٨١ ه.ق ٣٦ قرآن باخط نسخ زيبا نوشته كه آخرين آن هم اكنون درموزه آستان قدس رضوى نگهدارى مى شود. او چهار فرزند به نام هاى حاج ملا محمد شفيع، ملا احمد، حاج ملا محمد حسين و ملا محمد حسن داشت كه همگى خوشنويس بودند.

  • حاج ملا محمد شفيع (١٢٩١-١٢٠٨ ه.ش)، نوشتن انواع خطوط را از پدر آموخت و در حسن خط تابدان پايه شهرت يافت كه از طرف ناصرالدين شاه قاجار به ” اشرف الكتاب”ملقب گرديد. وى درنوشتن خطوط نسخ، ثلث، نستعليق، شكسته نستعليق،  رقاع و خط ناخن سرآمد اقران بوده و بيش از٤٠ قرآن نوشته كه در موزه هاى معروف نگهدارى مى شود ،تا جائى كه او را برترين قرآن نويس بعد ازميرزا احمد نيريزى قلمداد مى كنند.
  • حاج ملامحمدحسين ارسنجانى ملقب به افتخار الكتاب (وفات ١٣٩٤ه.ش) نيز خوشنويسى را نزد پدر آموخت و شيوه خوشنويسى او بسيار شبيه برادرش ملا محمد شفيع بوده و تمام عمر خود را صرف كتابت قرآن نموده .
  • ميرزا محمد على اشرف الكتاب ارسنجانى (١٣٦١-١٢٦٧ ه.ش) فرزند ملا احمد و نوه حاج ملاعلى عسگر ارسنجانى است كه خوشنويسى را نزد عموى خود ملا محمد شفيع آموخت و در نوشتن خطوط نسخ و ثلث به مقام استادى رسيد. او در زهد و تقوى زبانزد مردم شيراز بود و بيشتر كتيبه هاى مساجد و اماكن متبركه و مدارس شيراز به خط اوست.

لارم به ذكراست كه تمامى آثار غرفه خوشنويسى خاندان معظم اشرف الكتاب توسط جناب آقاى مرتضى اشرف الكتاب ارسنجانى، فرزند ميرزا محمد على اشرف الكتاب به موزه هنرمشكين فام اهداء گرديده كه طى مراسم بزرگداشتى در٢٨ ارديبهشت سال ١٣٨٥ به مناسبت روزجهانى موزه ها با حضور جناب آقاى حاج مرتضى اشرف الكتاب و شخصيت هاى فرهنگى و هنرى دريك گالرى ويژه به نمايش درآمده است. اينجانب بارها در نوجوانى (دهه ١٣٤٠ و١٣٥٠) افتخار ملاقات با ميرزا محمدعلى اشرف الكتاب را مانندساير خوشنويسان و هنرمندان برجسته معاصر در محفل ادبى و هنرى پدرم استاد حبيب مشكين فام داشته ام. يادشان گرامى .

فهرست
error: محتوا محافظت شده است