اطاق آینه با مبلمان و اثاثیه خانواده مشکین فام

با دیوارهای آینه کاری وسقف نقاشی بسیار با ارزش چوبی در برگیرنده مبلمان و اثاثیه قدیمی خانواده مشکین فام ازچرخ خیاطی پائی سینگر، صندوق چوبی ،مبلهای آینه کاری ومعرق کاری،رادیو ،چراغهای نفتی و……نگهداری می شود.

فهرست
error: محتوا محافظت شده است