شروع كارهاى عكاسى حسن مشكين فام از سال هاى دهه پنجاه و همزمان با فعاليت هاى نقاشى آغاز گرديده و در زمينه هاى گوناگون از جمله عكاسى از منظره، پرتره، بافت تاريخى و مستند اجتماعى ادامه يافته كه شامل هزاران قطعه عكس در هر زمينه است كه طى اين مدت با برگزارى نمايشگاههاى متعدد ،بخشى از آنها نيز به صورت كتاب، سالنامه ،آلبوم و كاتالوگ منتشر شده است كه نمونه هايى از هر بخش قابل مشاهده است.

فهرست
error: محتوا محافظت شده است